Gemini DJ - Ghana
Gemini DJ Audio & MP3 Players, Teshie
2,500 GHS